Algemene voorwaarden Memax B.V

Artikel 1. Definities

Website: de website www.memax.nl, die in stand wordt gehouden door Memax B.V., gevestigd te Eindhoven;

Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd;

Memax B.V.: Memax B.V. Veilingen B.V. zoals vermeld op de Website;

Koopsom: het bedrag van het hoogste –toegewezen- bod verhoogd met: - opgeld over het hoogste bod en - de verschuldigde BTW;

Registratie: aanmelding van de Gebruiker op de Website door middel van het volledig invullen van het op de Website

aanwezige registratieformulier;

Bod: elk door (een) Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag;

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild;

Veiling: de door Memax B.V. georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken;

Verkoper: degene(n) in wiens/wier opdracht een kavel wordt geveild;

Koper: de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen;

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Memax B.V. en Gebruiker;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper;

Aflevering: de feitelijke levering van de Kavel aan de Koper of aan diens gemachtigde;

Algemene Gebruikers voorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Website;

Algemene Online Veilingvoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Specifieke Online Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online Veilingvoorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Veiling;

Toewijzing: de verklaring van Memax B.V. dat een Kavel of een combinatie van Kavels tegen betaling van de Koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Online Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Verkopers respectievelijk Gebruikers enerzijds en Memax B.V. anderzijds bij het deelnemen aan Veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Online Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3. De Veiling

3.1 Memax B.V. behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Memax B.V. het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Memax B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Memax B.V.. Meer in het bijzonder aanvaardt Memax B.V. in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;

- de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;

- het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;

- het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is; - fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;

- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Memax B.V. door een derde;

- handelingen van de Verkoper nadat de Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten.

Artikel 4. Organisatie van de Veiling

4.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling berusten bij Memax B.V.

4.2 Memax B.V. heeft de bevoegdheid voor of tijdens de Veiling zonder opgave van redenen:

• een Bod niet als zodanig te erkennen;

• een of meer Gebruikers van de Veiling uit te sluiten;

• zaken tot Kavels samen te voegen, Kavels te splitsen en Kavels uit de veiling te nemen;

• vergissingen van Memax B.V. bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen;

• andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.

4.3 Memax B.V. heeft de bevoegdheid voor deelname aan bepaalde Veilingen en/of biedingen op bepaalde Kavels als voorwaarde te stellen dat een Gebruiker voorafgaand ten genoegen van Memax B.V. een bankgarantie heeft gesteld.

4.4 Het oordeel van Memax B.V. omtrent hetgeen tijdens de Veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

Artikel 5. Biedingen; Koopovereenkomst

5.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod doen op één of meer Kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Memax B.V. en/of Verkoper is/zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Memax B.V. is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.

5.2 Indien een Kavel tevens tezamen met één of meer andere Kavels als combinatie in veiling wordt gebracht wordt dit op de individuele pagina van de Kavel aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke Kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke Kavels, op de gecombineerde Kavel worden geboden. Individuele Kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bieding op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Kavels.

5.3 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een “standaard bod” of een “automatisch bod”. Bij een standaard bod doet de Gebruiker een bieding in de vorm van een vast bedrag per Kavel. Bij een automatisch bod geeft de Gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de Kavel te betalen. Het veilingsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van Gebruiker het minimaal mogelijke hogere Bod wordt uitgebracht, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt.

5.4 De Koopovereenkomst komt tot stand door Toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningsvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Memax B.V., kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere Gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare Bod heeft uitgebracht.

5.5 De Koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de Veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestigd namens Verkoper(s) dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod niet is toegewezen. Memax B.V. heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.6 Het risico van de Kavel(s) gaat over op de Koper op het moment van Toewijzing.

5.7 Memax B.V. is geen partij bij de Koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden vermeld.

5.8 In het geval de curator Verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op de Veiling en de aldaar gedane biedingen en Toewijzingen.

Artikel 6. Garanties, aanspraken en vrijwaringen

6.1 Memax B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, welke voortspruit uit het gebruik van haar Website, behoudens in die gevallen dat er opzettelijke schade wordt toegebracht door Memax B.V.

6.2 Memax B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, schade, hetzij direct of indirect, onrechtmatige toegang, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, tot gegevens of het verspreiden van virussen of andere onrechtmatige programma's of enig ander gevolg welk kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Website.

6.3 Memax B.V. en/of Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect voortkomende uit onduidelijke, onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot een Kavel op de Website. Alle verschafte informatie via de Website wordt medegedeeld zonder enige garantie, waarborg of verantwoordelijkheid. Foutieve mededelingen geven geen aanleiding tot vernietiging of ontbinding van een Bod/Verkoop.

6.4 De eventuele inschakeling van derden en/of verwijzing naar derden hetzij via weblinks of andere kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Memax B.V. en/of Verkoper.

6.5 Memax B.V. en/of Verkoper verstrekken met betrekking tot de Kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.

6.6 De Kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van Toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Memax B.V. en/of Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade) vergoeding en/of verrekening. De Koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.7 Indien ten aanzien van de Kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehouden, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Kavel(s) voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.

6.8 Koper vrijwaart Memax B.V. en/of Verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de koopovereenkomst.

8.9 Metax B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in of aan de kavel waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu.

om

Artikel 7. Betalingsverplichtingen van de Koper

7.1 De Koper heeft de verplichting om binnen 3 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) na bevestiging van de Koopovereenkomst de Koopsom te doen bijschrijven op een door Memax B.V. aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro’s, of in een door Memax B.V. aangegeven andere valuta.

7.2 Bij te late betaling van de Koopsom zal aan de Koper 15% van de Koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en/of buitengerechtelijke kosten, door Memax B.V. in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

7.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de Koopsom.

Artikel 8. Kijkdagen, veilingdagen, dagen van Aflevering

8.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van Aflevering gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van Memax B.V. en/of door Memax B.V. ingeschakelde personen op te volgen. Memax B.V. en de Verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

Artikel 9. Aflevering

9.1 Indien en zodra de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de Koper op de daarvoor door Memax B.V. vastgestelde uren en plaats de betreffende Kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de Aflevering. De Koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden vermeld. Memax B.V. kan bepalen dat (een) bepaald(e) Kavel (s) pas na aflevering van andere Kavels kan/kunnen worden opgehaald.

9.2 Na de Aflevering kan de Koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de Koper.

9.3 Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin/aan de Kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Memax B.V. gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email en/of aangetekende brief aan Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Memax B.V. en/of de Verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de Koper aan Memax B.V. ter zake van de koop van de Kavel(s) betaalde bedragen.

9.4 De Koper, wiens Kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of aanschrijving door Memax B.V. aan het door de Koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens Kavel(s), bij gebreke waarvan Memax B.V. gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Indien Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot): (i) het niet tijdig c.q. volledig betalen van de Koopsom; (ii) het niet tijdig ophalen van de Kavel(s) en/of (iii) het niet verstrekken van de voor Aflevering benodigde informatie, verkeert Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan Memax B.V. namens Verkoper de Koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het Memax B.V. vrij de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat Memax B.V. en/of Verkoper tot enige (schade) vergoeding is/zijn gehouden.

10.2 In geval van ontbinding als bedoeld onder 10.1, is de in gebreke zijnde Koper naast het opgeld aan Memax B.V. een forfaitair bedrag van 25% van de Koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve , opslag- , verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van Memax B.V. en/of Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Memax B.V., indien en voorzover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Online Veilingvoorwaarden, de Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Specifieke Online Veilingvoorwaarden nog resterend, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Memax B.V. in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis, dan wel, indien dit minder is, tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Memax B.V..

11.2 Memax B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Memax B.V. in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De Koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de Kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

11.3 Bij het inschakelen van derden zal Memax B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Memax B.V. is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

s.com

Artikel 12. Aanpassingen; werking

12.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Online Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Memax B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.2 Memax B.V. kan, naast deze Algemene Online Veilingvoorwaarden Specifieke Online Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden zullen voor de Veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Online Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Online Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Online Veilingvoorwaarden.

12.3 Van deze Algemene Online Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Memax B.V. is vastgelegd.

12.4 Memax B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Online Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per email aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Memax B.V..

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op deze Algemene Online Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Online Veilingvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Online Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

13.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en/of uit de Veiling voortvloeiende.